تبلیغات
ܓ✿ تودهنی ܓ✿ - دلمان خوش است...
ܓ✿ تودهنی ܓ✿
این یه تو دهنیه پخشش کنید...

دلمان خوش است که مینویسیم ...
و دیگــران می خـواننــد ...
و عــده ای می گـوینــد ؛
آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند ...
و بعضــی مـی خنــدنـد ...
دلمــان خـوش اســت ... !
به لــذت هــای کــوتـاه ...
به دروغ هــایی که از راســت ...
بـودن قشنــگ تـرند ...
به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند ...
یـا کســی عاشقمــان شــود ...
با شــاخه گلی دل می بنــدیـم ...
دلمــان خـوش می شــود ...
به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی ...
و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود ...
چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم ...
و چــه ســــاده می شـکــنیم ...

 همــــه چیـــز را

طبقه بندی: ♥عاشقانه ها♥، 
ارسال در تاریخ جمعه 18 بهمن 1392 توسط ♥َAmid & N♥

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان